Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Beurstrading Nederland en de abonnees van de signaal service. Door u aan te melden voor de signaal service gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Definities
 • Beurstrading Nederland: de signaal aanbieder die de koop- en verkoopsignalen verstrekt via email op basis van het Trading Systeem algoritme.
 • Abonnee: de persoon of entiteit die zich heeft aangemeld voor de signaal service en daarvoor een vergoeding betaalt.
 • Signaal service: de dienst die bestaat uit het verstrekken van de koop- en verkoopsignalen via email.
 • Trading Systeem algoritme: het systeem dat gebaseerd is op technische analyse, trend analyse en price action en dat de koop- en verkoopsignalen genereert voor de AEX Index.
 • Website: de website van Beurstrading Nederland, te vinden op https://www.beurstrading.nl/.
 1. Dienstverlening
 • Beurstrading Nederland verstrekt de koop- en verkoopsignalen via email aan de abonnees. De signalen worden verstuurd op AEX beursdagen tussen 9:00 en 17:30 uur.
 • Beurstrading Nederland biedt ook email support aan de abonnees. De abonnees kunnen vragen stellen over de signaal service via email. Beurstrading Nederland streeft ernaar om binnen 24 uur te reageren.
 • Beurstrading Nederland geeft ook toegang tot de website aan de abonnees. De abonnees kunnen op de website meer informatie vinden over het Trading Systeem algoritme, de resultaten en de disclaimer.
 1. Abonnementen en betalingen
 • Beurstrading Nederland biedt twee soorten abonnementen aan: een maandabonnement en een jaarabonnement.
 • De abonnees kunnen zich aanmelden voor een abonnement via de website. Zij moeten daarvoor hun naam, emailadres en adres invullen. Zij ontvangen dan een bevestigingsemail met de informatie voor het ontvangen van de signalen.
 • De betaling van het abonnement geschiedt via een email factuur. De betaling wordt vooraf gedaan voor elke periode (maand of jaar).
 • De abonnees kunnen hun abonnement opzeggen via de website of via email. Zij moeten daarvoor uiterlijk een maand voor het einde van de lopende periode opzeggen. Zij ontvangen dan een bevestigingsemail van de opzegging. Er vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag.
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Beurstrading Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de signaal service, de website, de informatie of het Trading Systeem algoritme. De abonnees zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen handels- en beleggingsbeslissingen en de uitvoering daarvan.
 • Beurstrading Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies, vertragingen, onderbrekingen of storingen in de signaal service, de website, de informatie of het Trading Systeem algoritme. Beurstrading Nederland garandeert niet dat de signaal service, de website, de informatie of het Trading Systeem algoritme altijd beschikbaar, nauwkeurig, volledig of betrouwbaar zijn.
 • Beurstrading Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van de signaal service, de website, de informatie of het Trading Systeem algoritme. Beurstrading Nederland respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwacht dat de abonnees dat ook doen.
 • De abonnees vrijwaren Beurstrading Nederland van alle aanspraken, vorderingen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met hun gebruik van de signaal service, de website, de informatie of het Trading Systeem algoritme.
 1. Intellectuele eigendom
 • Beurstrading Nederland is de exclusieve eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de signaal service, de website, de informatie en het Trading Systeem algoritme. Deze rechten omvatten onder meer auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en databankrechten.
 • De abonnees krijgen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en herroepbaar recht om de signaal service, de website, de informatie en het Trading Systeem algoritme te gebruiken voor hun eigen persoonlijke of zakelijke doeleinden. Zij mogen deze niet kopiëren, verspreiden, verveelvoudigen, openbaar maken, wijzigen, vertalen of anderszins gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van Beurstrading Nederland of derden.
 • De abonnees mogen de signaal service, de website, de informatie en het Trading Systeem algoritme niet gebruiken voor illegale, onrechtmatige of immorele doeleinden. Zij mogen deze ook niet gebruiken om Beurstrading Nederland of om deze in diskrediet te brengen.
 1. Privacy en cookies
 • Beurstrading Nederland respecteert de privacy van de abonnees en verwerkt hun persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en het privacybeleid.
 • Beurstrading Nederland maakt gebruik van cookies en andere technieken om de website te optimaliseren en te personaliseren. De abonnees kunnen hun cookievoorkeuren instellen via de website. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in het cookiebeleid dat te vinden is op de website.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
 • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.
 • Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 1. Wijzigingen
 • Beurstrading Nederland behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht worden zodra ze zijn gepubliceerd op de website. Het is de verantwoordelijkheid van de abonnees om regelmatig deze algemene voorwaarden te raadplegen.
 • Als een abonnee niet akkoord gaat met een wijziging van deze algemene voorwaarden, heeft hij of zij het recht om zijn of haar abonnement op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.
 1. Contact
 • Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of onze signaal service, kunt u contact met ons opnemen via email.